person writing on white paper

KONFLIKTOWE TYPY

Nietrudno zauważyć, iż wskazane typy podmiotowości są konflikto­we. Pominąwszy w tym miejscu konfliktowość indywidualnych systemów wartości [por. Nowak 1977], można przyjąć, iż maksymalizowanie realizacji wartości z jakiegoś poziomu organizacji życia społecznego ogranicza (w skrajnym przypadku eliminuje) realizację wartości z innego poziomu. By powrócić do przykładu wskazywanego wcześniej. Realizacja wartości klasowych jest sprzeczna z realizacją pewnych wartości indywidualnych i społecznych w warunkach walki klasowej; jedna z na­czelnych wartości ogólnospołecznych, jaką jest życie ludzkie zakwes­tionowana zostaje w imię np. emancypacji klasy zdominowanej. f Przykładów takich można byłoby wskazywać wiele. Wszystkie one służyć mogłyby uzasadnieniu poglądu o „ideologiczności” kategorii podmioto­wości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *