man writing on glass board

KATEGORIA ZBLIŻONA

Kate­gorią zblizoną jest więc stereotyp w tym znaczeniu, w jakim funkcjonuje on w socjologu. Cechą charakterystyczną standardów ewaluacyjnych na tym poziomie jest to, że stanowią one reprezentację w jednostce standardów społecznych, gdy natomiast Wartości Hedoniczne są wyrazem doświadczeń jednostki, historii jej gatunku. Dlatego można by je nazwać Standardami Społecznymi dla podkreślenia ich pochodzenia.Nie zmienia to faktu, że aktualizowane przez nie wartości mogi| sprzyjać zachowaniom dyssocjalnym a nawet asocjalnym. Cechą chanikterystyczną wartości Socjalnych jest też to, że w wytwarzaniu ich zainteresowane są instytucje społeczne. Cały programowany przez nie naturalny proces socjalizacji jednostki jest skierowany na wytwarzanie w obrębie osobowości owych zewnątrzpochodnych wartości. Ich istnienie me zawsze jest świadome. Stosując kategorie psychoanalityczne możemy nazwać je podświadomymi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *