white and blue printer paper

W DOTYCHCZASOWEJ HISTORII

W dotychczasowej historii wymiar ideologiczny jest wszakże dominujący. Wynika to stąd, iż większość postaci ładu społecznego ma charakter klasowy i wartości klasy panującej są podstawą organizacji danego typu ładu społecznego. Odwołując się do przeprówadzonej wyżej dystynkcji typów racjonalności można powiedzieć, iż dominującą postacią racjonalności jest racjonalność klasowa (przy założeniu rozumienia klasy zaproponowanego przez L. Nowaka [1981; 1983]). Realizacja podmiotowości odnosi się przeto jedynie do tych klas, którym aktualna postać ładu społecznego gwarantuje najpełniejszą realizację ich systemów wartości. Jednakowoż podmiotowość odniesiona może być do systemów wartości innych grup społecznych, indywiduów a także społeczeństwa jako całości. Z tego punktu widzenia widzenia można wprowadzić rozróżnienie między trzema typami podmiotowości: pod­miotowością indywidualną, grupową i społeczną.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *