person typing on Apple Cordless Keyboard

NIEKONKURENCYJNOŚĆ

Rezul­tatem tego jest, oczywiście, niekonkurencyjność. Rozwój no­wych form handlu detalicznego doprowadza do upadku starych form; następuje też względny spadek liczby przedsiębiorstw handlu detalicznego. Na przykład w USA, gdzie proces ten prze­biegał najszybciej w latach 1929—1958, nastąpił ponad cztero­krotny wzrost obrotów detalicznych (z około 48 do około 200 mld $), gdy równocześnie liczba jednostek sprzedaży deta­licznej wzrosła w tym czasie mniej niż o 20% (w 1929. r. — 1 476 365,. w 1958 r. — 1 788 325) . W 1958 r. 3,7%> sklepów detalicznych sprzedawało 44,2%> wszystkich towarów bieżącej i trwałej konsumpcji, a 40,5»/o przedsiębiorstw sprzedawało za­ledwie 5,l’°/o tych towarów. Udział sklepów samoobsługowych , w obrocie detalicznym wynosił’w tym czasie w USA 70% (w 1950 r. — 40°/o), w Wielkiej Brytanii w 1962 r. około 3o i przewiduje się, że poziom amerykański (70°/o) zostanie osią­gnięty.w tym kraju około 1975 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *