two men sitting at a table working on laptops

OSIĄGANIE LEPSZYCH CEN

W tych warunkach,również w krajach socjalistycznych eksporter powinien prowa­dzić działalność mającą na celu tworzenie pojęcia marki jego maszyn i urządzeń wśród inwestorów, przedsiębiorstw importu­jących i instytucji wywierających “wpływ na inwestycje i obroty z zagranicą w kraju importującym.’Działalność taka nie tylko ułatwia konkurowanie z firmami kapitalistycznymi eksportu­jącymi podobny sprzęt, ale i przyczynia ‘ się równocześnie do wytwarzania w kraju importującym odpowiedniego wyobraże- ‘ nia o kraju reklamującym się jako kraju o rozwiniętym prze- . myślę. Sprzyja to więc również osiąganiu lepszych cen za inne towary przemysłowe eksportowane do tego kraju oraz wzro­stowi sprzedaży tych i towarów .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *