person using both laptop and smartphone

ORGANIZACJA TEGO TYPU

Ponadto w warunkach, gdy rynek wewnętrzny jest rynkiem sprzedawcy, trudno byłoby koordynować dostawy poszczególnych towarów na eksport z punktu widzenia priorytetów eksportowych. W ra­zie niekonsekwentnego zastosowania kryterium organizacyj­nego interesy poszczególnych przedsiębiorstw na danym rynku wewnętrznym mogłyby być sprzeczne i powstałaby wtedy po­trzeba koordynacji sprzedaży między eksporterami z jednego kraju na poszczególnych rynkach obcych.Organizację tego typu stosuje się .w polskim handlu zagra­nicznym jedynie wewnątrz przedsiębiorstw handlu zagranicz­nego: na wyższych szczeblach organizacyjnych w przedsiębior­stwach, które dysponują względnie wąskim asortymentem to- .warowym, na niższych — gdy przedsiębiorstwo eksportujące sprzedaje wiele różnorodnych towarów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *