four people watching on white MacBook on top of glass-top table

KRYTERIUM BRANŻOWE

Kryterium branżowe polega na tworzeniu przedsiębiorstw handlu zagranicznego (eksporterów i zarazem importerów za­wodowych), które zajmowałyby się eksportem wszelkich towa­rów wytwarzanych przez określoną gałąź produkcji (branżę) i importem wszelkich towarów służąęych zaopatrzeniu tej gałęzi .wytwarzania. W tych warunkach należałoby tworzyć przedsię­biorstwa eksportowo-importowe zajmujące się. zaopatrzeniem np. tylko przemysłu chemicznego, cukrowniczego, czy obrabiar­kowego. Pozytywnym elementem tego typu organizacji byłaby łatwość kontaktów między przedsiębiorstwami handlu zagra­nicznego a-produkcją.Stroną ujemną przyjęcia takiego kry­terium organizacyjnego jest fakt wytwarzania szeregu podob­nych pod względem, rodzaju i gatunku towarów eksportowych w różnych gałęziach produkcji (często w formie produkcji ubocznej); z drugiej strony szereg podobnych towarów importo­wanych znajduje zastosowanie w kilku dziedzinach wytwa­rzania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *