Photo of Woman Writing on Tablet Computer While Using Laptop

DOKONYWANIE SPRZEDAŻY

Ma to miejsce w coraz bardziej rozwijającym się handlu nadwyżkami rynkowymi pro­wadzonym zarówno’ przez organizacje obrotu wewnętrznego, jak i przez niektóre przedsiębiorstwa handlu zagranicznego. Sprzedaży dokonuje się wtedy zazwyczaj na zasadzie kom­pensaty.We współczesnych warunkach obrotu zagranicznego stosun­kowo rzadko zdarza się, aby, towar wytworzony przez produ­centa dotarł do ostatecznego odbiorcy bez udziału pośredników; Między wytwórcę a konsumenta, użytkownika lub inwestora włączają się z reguły przedsiębiorstwa, które.bądź kupują wy­tworzony produkt w‘celu jego dalszej odprzedaży, bądź przyj­mują ten produkt na warunkach komisowych, bądź,też działają zarówno w imieniu, jak i na rachunek producenta — i wtedy ich działalność ma na celu jedynie ułatwienie producentowi znale­zienia ostatecznego odbiorcy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *