Photo Of People Near Wooden Table

Z MAŁYMI WYJĄTKAMI

Gestię taką, z niewiel­kimi wyjątkami, posiadają przedsiębiorstwa import owo -ekspor­towe w poszczególnych krajach socjalistycznych. Wyjątki’ te . odnoszą się dó obrotu między przedsiębiorstwami obrotu we- , wnętrznego w poszczególnych krajach socjalistycznych; chociaż iw krajach kapitalistycznych może się eksporter również spo­tkać z taką sytuacją.  Niemożność.wyboru pośredniego ogniwa: sprzedaży na rynku obcym oznacza również, że eksporter nie ma wpływu na dalszą . dystrybucję tego towaru w kraju importującym, a więc również na elastyczność * jego podaży- na ‘rynku wewnętrznym kraju importującego: Minimalny jest wtedy również wpływ lub nawet . nie ma go w ogóle na wysokość.cen na jego-towar na rynku wewnętrznym kraju importującego,’co już ustaliliśmy w roz­dziale poprzednim. Natomiast wielkość zbytu jego towaru na . tym rynku może w: pewnym stopniu, przynajmniej’pośrednio, zależeć od eksportera, jeżeli prowadzi ori odpowiednią działal- . ność na rynku (oddziałuje na rynek) i potrafi dostosować pro­dukt do wymagań rynku zagranicznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *