FORMUŁA HANDLOWA

Jako element cenotwórczy ma w odnie­sieniu do maszyn i urządzeń mniejsze znaczenie niż w przy­padku eksportu towarów masowych. Wynika to z większej war­tości  jednostkowej tego rodzaju towarów. Przy czym, ze względu na poważne różnice występujące między poszczegól­nymi rodzajami maszyn odnośnie do stosunku ich wartości do wagi, udział elementów kosztowych wynikających z zastoso­wania poszczególnych rodzajów formuł handlowych zależy nie tylko od odległości odbiorcy od dostawcy towaru, ale też od samego rodzaju towaru. Również w przypadku obrotu tego ro­dzaju towarami, podobnie jak w handlu towarami masowymi, może mieć znaczenie zarówno waga, jak i objętość przewożo-. nego urządzenia. Bez względu jednak na rodzaj maszyn i .urzą­dzeń będących przedmiotem obrotu zagranicznego, koszty związane z ich przewozem, rzadko przekraczają 15% ich: wartości fakturowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *