person using macbook pro on white table

LICZBA NABYWCÓW

Takich nabywców jest w każdym momencie pewna liczba. Z chwilą, kiedy nabyli oni towar konkurencyjny, stają się rzecznikami konkurencji jako jedno ze źródeł informa­cji dla innych potencjalnych nabywców, co wpływa na względne obniżenie sprzedaży towaru nawet bardzo intensywnie rekla­mowanego, lecz o niedoskonałej elastyczności podaży. Jeżeli eksporter decyduje się na wykorzystanie, jako pośred­nich ogniw sprzedaży, przedsiębiorstw supermarketowych lub im podobnych, konieczne staje się korzystanie z jeszcze innej formy pośrednictwa, a mianowicie ze składu konsygnacyjnego. Rozwój form handlu samoobsługowego i im podobnych spo­wodował znaczne pogorszenie się sytuacji indywidualnych de- talistów. Konieczność korzystania z pośrednictwa hurtowników oraz gorsze wykorzystanie zajmowanej przestrzeni sklepowej i związany z tym wzrost kosztów na jednostkę sprzedawanego towaru zmuszały ich do żądania wyższych cen za towar o stan­dardzie identycznym ze standardem. towarów sprzedawanych w wielkich sklepach przedsiębiorstw supermarketowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *