three person sitting in-front of table with laptop computers

CENY TOWARÓW KONSUMPCYJNYCH

W handlu między krajami socjalistycznymi ceń towarów konsumpcyjnych nie można usta­lać na takich zasadach jak w obrotach z krajami kapitalistycz­nymi. Eksporter nie ma wpływu na wysokość ceny detalicznej w kraju socjalistycznym. Cenę tę bowiem wyznacza państwo i  nie musi być ońa związana z cenami płaconymi za dany towar eksporterowi zagranicznemu. Jeżeli, towary, tego rodzaju były już przez eksportera sprzedawane do kraju kapitalistycznego, może on za podstawę ceny ofertowej proponowanej eksporte­rowi socjalistycznemu przyjąć cenę (na warunkach fob, cif lub franco granica kraju eksportującego) osiąganą w kraju kapita­listycznym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *