Macbook Pro on Brown Wooden Table

ZMNIEJSZANIE SFERY DZIAŁANIA

Proces zmniejszania się sfery działania indywidualnych deta- listów jest nieodwracalny zarówno w krajach kapitalistycznych, jak i w socjalistycznych. W pierwszych ze względów konkuren­cyjnych, w drugich ze względu na większą opłacalność sprzeda­ży typu samoobsługowego. P. D. Converse ustalił, że za pro­dukt spożywczy, za który hurtownik w 1920 r. zapłacił 1 $, detalista 1 $ 13 c., a konsument 1 $ 40 c., obecnie, w nowoczesnym sklepie supermarketowym nabywca zapłaci ,1 $ 20 c. Sklep sa­moobsługowy osiąga marżę w granicach 16,5 do 19,5%, która pokrywa zarówno operacje o charakterze hurtowym, jak i deta­licznym. W tej sytuacji, aby indywidualny detalista mógł kon­kurować ze sklepem samoobsługowym, hurtownik musi zadowo­lić się marżą w granicach 4—5%, a detalista;— w granicach 12—13% ceny końcowej towaru.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *