person writing on white paper

INDYWIDUALNE I GRUPOWE INTERESY

Indywidualne i grupowe interesy werbalizowane w postaci odpowied­nich systemów wartości są jednakże jednym tylko elementem, charakte­ryzującym zjawisko podmiotowości. Badacze zajmujący się tą problema­tyką podkreślają inne – obok aksjologicznego (ewaluatywnego) – wymiary, jak np. poznawczy czy normatywny [por. przegląd koncepcji: Korzeniowski 1986]. Pełne przeto wyjaśnienie procesów alienacji i podmiotowości wymaga uwzględnienia i tych wymiarów. Wprowadza nas to w problematykę świadomości.W tradycji socjologicznej zwykło się charakteryzować świadomość w paradygmacie funkcjonalnym, tzn. przez wskazanie na jej funkcje społeczne, jakie spełnia, bądź spełniać winna, by zapewnić koordynację indywidualnych zachowań w taki sposób, by możliwe było trwanie i ro­zwój struktur społecznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *