Photo of Man Holding a Book

RZECZYWIŚCIE FUNKCJONUJĄCE SYSTEMY

Rzeczywiście funkcjonujące systemy ideologicze odbiegają w różym stopniu od tego modelowego ujęcia. Wiąże się to zarówno z rozwojem poznania, które staje się udziałem coraz większej liczby jednostek, ich społecznymi doświadczeniami weryfikującymi – w trakcie wielokrot­nego podejmowania określonych działań nie zakończonych oczekiwa­nymi rezultatami – akceptowane reguły waloryzacji i normy, jak i dos­konaleniem technik masowej perswazji i upowszechniania przekonań. Istotne w tym względzie jest wszakże to, iż ideologia zakłóca „naturalny” proces podmiotowego funkcjonowania jednostek. Stwarza­jąc poczucie rzeczywistych i samodzielnych wyborów zachowań, racjonalizuje pożądane zachowania w kierunku realizacji interesów określonego typu. Wskazanie wszystkich możliwych „manipulacji” ideologicznych oraz ich empiryczna egzemplifikacja przekracza rozmiary niniejszego tekstu. Dlatego też poprzestanę na zasygnalizowaniu problemu skupiając się na kwestiach tytułowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *