person using MacBook Pro

KAŻDY KANAŁ

Kanał dystrybucji A jest bardzo rzadko wykorzystywany w Polsce przez producenta wytwarzającego na eksport. Nie­liczne przypadki to „Cepelia”, którą zaliczymy do przedsię­biorstw skupu. Posiada ona za granicą własne sklepy sprzedaży detalicznej, których nie można traktować jako kanałów dystry­bucji. Drugim przykładem są centrale spółdzielcze posiadające biura handlu zagranicznego (Centralny Związek Spółdzielni Mleczarskich, ŻSS Społem). Dokonują one m. in. transakcji (często kompensacyjnych) z odpowiednimi związkami za gra­nicą. Jeżeli te związki spółdzielcze dokonują zakupów na po­trzeby konsumpcyjne swoich członków w innych krajach, to wówczas pośredni nabywca może być w pewnym stopniu uwa­żany za przedstawiciela spółdzielców, a więc nie za kanał dy­strybucji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *