person using laptop

W OBROCIE HANDLOWYM

W obrocie handlowym z krajami socjalistycznymi hurtowni- kiem-importerem jest przedsiębiorstwo handlu zagranicznego. W krajach kapitalistycznych są to z reguły przedsiębiorstwa prywatne. Hurtownik kupuje towar zazwyczaj na własny ra­chunek, rzadziej działa na zasadzie komisowej. Charaktery­styczne dla działalności hurtownika jest zakupywanie dużych partii towaru i sprzedawanie go następnie w mniejszych lub bardzo małych partiach dalszym ogniwom pośrednim sprzeda­ży, a więc innym hurtownikom,’np. w innych częściach kraju (gdy są to firmy mniejsze, nazywane są półhurtownikami) oraz detalistom (w odniesieniu do towarów konsumpcyjnych). Sprze­daż innym hurtownikom może mieć miejsce albo dlatego, że dany hurtownik-importer nabywa od zagranicznego dostawcy taką ilość tego towaru, że nie jest w stanie sam go rozprowadzić albo dlatego, że chce. dotrzeć do innej sieci zbytu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *