person using macbook air on white table

INGERENCJA PAŃSTWA

Zależy to od sposobu ingerowania państwa impor­tera w sprawy przydziału kwot importowych, od znaczenia da­nego rynku importowego dla podaży w danej dziedzinie obrotu na świecie oraz od sposobu regulowania Obrotu danym towa­rem w skali międzypaństwowej. Eksporter nie ma szans na otrzymanie nawet części różnicy między ceną danego towaru przed i po wprowadzeniu regla­mentacji, jeżeli dany rynek importowy odgrywa stosunkowo dużą rolę w.eksporcie tego towaru w skali światowej, a obroty między krajem importującym i eksportującym nie są w danej dziedzinie regulowane w myśl zasady kwotowej (podział całej puli importowej między państwa eksportujące), wtedy bowiem nie zmniejszona podaż tego towaru przy zmniejszonym popycie zewnętrznym prowadzidó wzrostu konkurencji między ekspor­terami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *