Concentrated female entrepreneur typing on laptop in workplace

DOBRE I ZŁE STRONY

Oczy­wiście nie wszystkie negatywne i pozytywne strony korzystania z pośrednich ogniw sprzedaży w handlu-zagranicznym mają jednakowe znaczenie w eksporcie wszystkich towarów. W celu nieco dokładniejszego przedstawienia tej problematyki w. od­niesieniu do. eksportu kraju socjalistycznego musimy zastosować przyjęty już w poprzednich rozdziałach podział na poszczególne grupy towarów. Jednakże, aby nie powtarzać tych samych za­gadnień, nie stosujemy tym razem tej zasady podziału w pełni konsekwentnie.Ze względu na stosowane kanały dystrybucji eksport towa- róW masowycJi oraz maszyn*i urządzeń w dużej mierze- przedstawia, się podobnie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *