person writing on white paper

KORZYSTANIE Z POŚREDNICH OGNIW

Korzystanie z pośrednich ogniw sprzedaży na rynku obcym ” ułatwia handel z tym rynkiem, co nie oznacza jednak, że czyni ten handel bardziej korzystnym. Zmniejsza co prawda koszty związane z obsługą eksportu oraz w pewnym stopniu ryzyko sprzedaży, ale .z drugiej strony osłabia efekty ekonomiczne wy­nikające z tej sprzedaży. Zmniejsza koszty oddziaływania na ry­nek, ale nie pozwala równocześnie na korzystanie z efektów tego oddziaływania poza efektem wzrostu sprzedaży, gdy dzia­łanie takie odbywa się na koszt i ryzyko sprzedawcy. Zmniej­sza koszty i problemy związane z badaniami rynków zbytu, ale równocześnie czyni z producenta wykonawcę poleceń pośred­nich ogniw sprzedaży i zwiększa jego od nich zależność.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *