Macbook Pro on Brown Wooden Table

KONFLIKTOWE MODELE

Co więcej, konfliktowe modele funkcjonowania społeczeństwa, których powstało na gruncie myśli społecznej bardzo dużo [por. Białyszewski 1983; Mucha 1978], okazują się mieć nie tylko większą wartość eksplanacyjną i heury styczną, lecz skłaniają do traktowania konfliktów jako immanentnej cechy ludzkiego bytowania, cechy przy tym wpływającej zasadniczo na realizację wartości powszechnie akceptowanych. Jeżeli przeto konflikt nie leży w naturze człowieka (a wiele danych skłania do sądj wręcz przeciwnego), to w każdym razie leży w naturze społecznej organizacji jego życia.W myśli społecznej obecne są też od dawna wątki upatrujące w przedmiotowym statusie jednostek przyczyn nieprawidłowości funkcjo­nowania systemów społecznych. Niewątpliwie największe zasługi na tym polu przypadają Marksowi, który swoją krytykę społeczeństw kapitalis­tycznych wywiódł z dostrzeżenia uprzedmiotowienia robotnika i całej klasy robotniczej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *