Photo Of People Near Wooden Table

ZNAJOMOŚĆ WARUNKÓW OBROTU

Łatwiej mu prowadzić prawidłową politykę sprzedaży eksportowej w odpowiedniej skali niż producentowi,’ który nie może dysponować tak dużymi środkami finansowymi. – Eksporter zawodowy z podanych wyżej względów może więc ~ również osiągać wyższe ceny na rynkach obcych. Przy czym nie ^ wynika to z braku konkurencji ze strony przedsiębiorstw z jednego kraju, eksportujących podobne towary, lecz ze skali  działania na rynku. Eksporter taki posiada również znacznie lepszą niż producent znajomość warunków obrotu w poszcze­gólnych krajach, zwłaszcza gdy stosuje politykę koncentracji eksportu.    W warunkach istnienia trudności dewizowych prowadzenie działalności eksportowej przez mniejszą liczbę wyspecjalizowa­nych przedsiębiorstw stwarza lepsze warunki do kontroli obrotu z zagranicą i w pewnym stopniu kierowania tym obrotem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *