monitor screengrab

W ODNIESIENIU DO SUROWCÓW

Kiedy bowiem eksporter ustali udział robocizny w cenie na 50%, gdy faktycz­nie wynosi on 30%, spadek ceny robocizny spowoduje obniżenie całej ceny w większym stopniu,:niż. to powinno mieć miejsce.Eksporter z kraju socjalistycznego może. stosować-klauzulę zmienności ceny podobnie jak eksporter z kraju kapitalistycz­nego. Ponieważ jednak nominalne’zmiany płac w tej grupie krajów nie następują nigdy in minus, celowe jest podanie wyż­szego wskaźnika kosztów robocizny w cenie. -Jeżeli chodzi o koszty materiałowe, to ich zmiany są dokony­wane — zarówno w obrotach między partnerami kapitalistycz­nymi, jak i między partnerem socjalistycznym a kapitalistycz­nym podstawie określonych rynków formalnych, w sto­sunku do surowców występujących na takich rynkach i na podstawie ^ określonych cen kontraktowych (publikowanych) w Odniesieniu do surowców nie występujących na rynkach for­malnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *