This is the sign you've been looking for neon signage

POSTRZEGANIE OKREŚLONYCH ZJAWISK

Jednostka, spostrzegając określone zjawiska, interpretuje je wykorzystując wprawdzie posiadane schematy jednostkowe, jednakże schematy te uczynniają schematy wyższych rzędów z prototypowymi włącznie [Cantor, Mischel 1986]. Ten proces „intelektualnej” obróbki doprowadza do zdefiniowania określo­nego fragmentu postrzeganej rzeczywistości, co z kolei umożliwia podjęcie konkretnego zachowania. Proces ten sprzężony jest bezpośred­nio z systemem wartości podmiotu [Maruszewski 1983]. Sprzężenie to może być dwojakiego rodzaju: z jednej strony jednostka postrzega rzeczywistość opierając się na konkretnych wartościach – „ustala” więc (czy może lepiej – rekonstruuje) reguły waloryzacji, z drugiej zaś – wartości te odgrywają decydującą rolę przy podejmowaniu określonego zachowania, wyznaczając normy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *