Concentrated female entrepreneur typing on laptop in workplace

PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI REKLAMOWEJ

Prowadzenie ‘działalności ‘reklamowej’ przewidziane w. umo­wie dotyczy zarówno korzystania.przez agenta ze:środków re­klamy masowej, jeżeli w danej dziedzinie obrotu celowe jest jej wykorzystywanie, jak i reklamy zindywidualizowanej typu reklamy pocztowe. Wydatki, które z tego tytułu agent powinien ponosić, są określane z reguły w postaci pewnej części otrzymy­wanego przez niego wynagrodzenia. Jeżeli koszty stosowanej w danej dziedzinie reklamy , są stosunkowo’ wysokie (gdy pro­paganda towaru wymaga stosowania masowych, a więc drogich środków oddziaływania reklamowego) — przewiduje się odpo­wiednie podniesienie wynagrodzenia przedsiębiorstwa agencyj­nego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *