person using macbook pro on white table

ZMNIEJSZENIE EFEKTYWNOŚCI

Efektywność się zmniejsza w miarę wzrostu trudności kontaktu (odległość, zła komunikacja): Większy ‘wysiłek i koszt wymaga wyższego wynagrodzenia. Ten czynnik wpływa na wysokość prowizji, podobnie jak rodzaj towaru sprzedawanego za pośred­nictwem agenta.’ Znajdowanie kontaktu z pojedynczym na- bywęą maszyny jest bowiem  znacznie trudniejsze niż utrzy­mywanie gó ze stałym * odbiorcą towaru bieżącej konsumpcji (detalistą, hurtownikiem).Nie mniejsze jest również znaczenie marki towaru dla wyso­kości prowizji agenta; Pisaliśmy, już na ten temat wyżej. Przy­pominamy więc tylko, że im bardziej znana jest marka towaru zleceniodawcy, tym’mniejszy jest wysiłek’ agenta w znajdowar niu nabywców, tym większa sprzedaż towaru zleceniodawcy na danym: rynku i tym’ niższa’ może być prowizja od jednostki sprzedanego towaru.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *