man drawing on dry-erase board

STAŁA CENA

Stała cena podstawo­wych surowców importowanych przez poszczególne kraje ułat­wia tworzenie wskaźników planu narodowego jak i planów pro­dukcyjnych (ustalanych w jednostkach wartości). Ponadto ułatwia to stabilizację kosztów wytwarzania’ w przedsiębior­stwach korzystających z importowanych surowców lub innych, produktów masowych. Kiedy dany surowiec lub produkt maso­wy jest sprzedawany sporadycznie przez jeden kraj socjalistycz­ny drugiemu krajowi socjalistycznemu, za podstawę ceny przyj­muje się przeważnie obowiązujące w danym momencie lub w określonym czasie ceny rynku kapitalistycznego (giełdowe, transakcyjne).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *