Top view of anonymous woman in casual wear sitting on floor with laptop and smartphone and creating plan on notebook while resting during break in modern living room

MECHANIZM GENERUJĄCY

Z jednej strony jest mechanizmem generującym zniewolenie, likwidującym społeczeństwo obywatelskie i dążącym – na mocy własnych makrospołecznych mechanizmów – do stanu totalizacji. I dotyczy to wszelkiej władzy, albowiem scharakteryzowana ona jest w powyższym modelu w terminach czysto materialistycznych: monopolu na dyspozycję środkami przymusu oraz panowania (zniewolenia) stąd wyrastającego; różnice instytucjonal­ne (np. demokracja vs. dyktatura) czy ideologiczne (np. liberalizm vs. komunizm) w przyjętych terminach nie dadzą s»ę nawet wyrazić (rola tego rodzaju czynników wymaga modelu władzy z instytucjami i świa­domością społeczno-polityczną – por. Nowak [1985 a]).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *