three men sitting while using laptops and watching man beside whiteboard

PRÓG PROBLEMU

Otóż w prawej składowej obszaru normalnego z modelu stosunków władza/społeczeństwo obywatelskie (por. Rys. 1), między pasmem indyferencji a pierwszym przedziałem rewolucyjnym (włącznie), obowią­zuje – w sensie wyżej objaśnionym – zasada racjonalności (R). Od progu zniewolenia do progu przebudzenia obywatelskiego obowiązuje zasada kontrracjonalności (kR) – większość obywateli wchłonięta jest przez stożek zniewolenia, a więc maksymalizuje oczekiwania władzy. I wreszcie w drugim obszarze rewolucyjnym obowiązuje znowu zasada racjonalności (R) większość dając posłuch rewolucjonistom wyzwala się ze zniewolenia. Te trzy obszary przedzielone są strefami przejściowymi (od pierwszego przedziału rewolucyjnego do progu zniewolenia i od progu przebudzenia obywatelskiego do drugiego przedziału rewolucyjnego), gdzie żadna z rozważanych postaw nie dominuje w sensie statystycznym nad innymi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *