person using macbook pro on black table

MOŻLIWE ZASTOSOWANIE

Tym bardziej jest to możliwe do zastosowania (i faktycznie stosowane) w dzie­dzinie obrotu wewnętrznego maszynami i urządzeniami. Produ­cent wytwarzający na eksport musi w pewnych przypadkach korzystać z pośrednich ogniw sprzedaży na rynku obcym. Ma to miejsce wtedy, gdy, przepisy obowiązujące w kraju importują­cym, a odnoszące się do obrotu z zagranicą przewidują koniecz­ność włączenia się do tego obrotu firmy krajowej lub gdy nie ma wprawdzie takich przepisów, ale import danego towaru podlega ograniczeniom a licencje przywozowe dzielone są między przedsiębiorstwa krajowe zajmujące się zawodowo zaku­pem tych’ towarów za granicą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *