Photo of Woman Writing on Tablet Computer While Using Laptop

JAKO KATEGORIA OPISU

W szkicu niniejszym starałem się przedstawić pogląd, iż kategoria podmiotowości jako kategoria opisu pewnej sfery zjawisk rzeczywistości społecznej jest uwarunkowana ideologicznie. Podmiotowość bowiem rozumiana jako poczucie indywidualnego sprawstwa, wpływu na rzeczywistość społeczną przez możliwość realizacji wartości odnosi się (odnosić może) do różnych poziomów świadomości, powiązanych z różnymi rolami społecznymi realizowanymi przez człowieka. Organiza­cja społeczeństwa globalnego, a także sama natura jego społecznego bytowania, wymaga przy tym „negocjacyjnego konstruowania” systemów wartości, które zapewniałyby maksymalne – w danych warunkach – realizowanie wartości (celów działania) związanych z konkretnymi rolami pełnionymi przez jednostki. Konieczność negocjacji wynika z faktu,, iż sama świadomość nie jest gatunkiem „naturalnym”, że przeto systemy wartości’ występujące na różnych jej poziomach nie są wzajemnie do siebie redukowalne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *