person using black laptop computer

AKTYWNE DEFINICJE

Przyjmiemy więc w tej pracy za najbardziej adekwatne definicje pojęcia kanału dy­strybucji te, które określają go w sposób bardziej ogólny, tak jak podaje to definicja ustalona przez P. D. Converse’a lub W. Aldersona. We wszystkich definicjach kanałów dystrybu­cji zaznaczone jest, że do kanałów należą pośrednie ogniwa zbytu towarów. Nie zaliczymy więc do nich tych wszystkich przedsiębiorstw i instytucji, które włączają się do obrotu towa­rowego jedynie pośrednio, bez względu na to, czy w ogóle umo­żliwiają jego dokonanie, czy też go ułatwiają. Nie należą więc do kanałów dystrybucji instytucje kontrolujące jakość towaru lub jego zgodność ze standardem, firmy spedycyjne, przedsię*: biorstwa ubezpieczeniowe, transportowe i banki, mimo że nazwy ich przedstawicieli są niejednokrotnie zbliżone do nazw pośredników handlowych występujących w obrocie zagranicz­nym (np. makler frachtowy czy agent ubezpieczeniowy).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *