Udane zakupy z przemyślaną listą

Tradycyjne zakupy w małych sklepikach to już przeszłość. Dziś najchętniej chodzimy na zakupy do dużych sklepów samoobsługowych. Dziś aby coś kupić nie trzeba wychodzić z domu. Niestety jedno się nie zmienia od lat, za każdy zakup musimy zapłacić i nic nie dostajemy za darmo. Dlatego osoby oszczędne każdy zakupu planują i kalkulują. Chcąc zaoszczędzić na […]

Zadawaj wiele pytań na zakupach

Każdy konsument ma prawo czuć się na zakupach bardzo dobrze. Masz prawo zadawać sprzedawcy wiele pytań, ponieważ to od niego zależy, czy jest w stanie zaoferować ci praktyczne dobro, które zamierzałeś kupić. Dobrze, jakie zatem zagadnienia warto ze sprzedawcą omówić w pierwszej kolejności. Pochodzenie produktu oraz jego jakość to punkty kluczowe. Później schodzisz na poziom […]

Korporacje wychowują sobie konsumentów

Można powiedzieć, że współcześnie konsumenci są w bardzo praktyczny sposób wychowywani przez ogromne międzynarodowe korporacje, które oczywiście pragną uzyskać jak największy zysk ze sprzedaży swoich dóbr. Jest to na pewno właściwe działanie, ale należy też zaznaczyć, że człowiek powinien stać się świadomy własnych potrzeb. Nie można po prostu stać się niewolnikiem konsumpcji tak jak chce […]

Zakup mebli do sypialni

Jednym z najważniejszych pomieszczeń w domu jest sypialnia. Pomieszczenie to służy do wypoczynku powinno być odpowiednio umeblowane i wyposażone by wypoczynek ten umożliwić. Zakup odpowiedniego umeblowania do sypialni powinien być jednym z pierwszych zakupów przed wprowadzeniem się do nowego mieszkania. Jest wiele sklepów oferujących meble. Można również kupić je przez internet za pośrednictwem wyspecjalizowanego sklepu […]

Z PUNKT WIDZENIE INTERESÓW

Z’punktu widzenia interesów gospodarki narodowej istotne, jest przede wszystkim to, że W zamian za całą wartość transakcji otrzymuje się określoną sumę w walucie kraju importującego. Z tego więc. punktu widzenia wskaźnik geograficzny powinien być zastosowany oddzielnie do każdej wymienionej w ofercie ceny końcowej. Eksporter nie może jednak w ofercie tłumaczyć, dlaczego np. różnica między ceną […]

OBNIŻKI HANDLOWE

Wynika:to z faktu uzyskiwania lub nieuzyskiwania przez poszczególne kraje w trakcie zawierania umów handlowych z da­nym krajem prawa do korzystania z obniżek celnych, (wynika­jącego z klauzuli najwyższego.uprzywilejowania), oraz z faktu stosowania ulg celnych w obrotach dwustronnych (umowy typu unii celnych) lub wielostronnych; ale o ograniczonym zasięgu i nieprzenoszalnych, poza kra je uczestników; (ulgi celne W […]

EKSPORT Z KRAJU

W rezultacie eksporter z kraju, którego towar jest obłożony wyższym cłem, znajduje się w gorszej sytuacji konkurencyjnej niż jego partner z kraju, którego towary korzystają z ulg celnych. Te różnice muszą być brane pod uwagę przez eksportera przy ustalaniu ceny ofertowej maszyny. Może to stanowić również pewien ele­ment w jego polityce cenowej, o czym jeszcze będzie mowa […]

FORMUŁA HANDLOWA

Jako element cenotwórczy ma w odnie­sieniu do maszyn i urządzeń mniejsze znaczenie niż w przy­padku eksportu towarów masowych. Wynika to z większej war­tości  jednostkowej tego rodzaju towarów. Przy czym, ze względu na poważne różnice występujące między poszczegól­nymi rodzajami maszyn odnośnie do stosunku ich wartości do wagi, udział elementów kosztowych wynikających z zastoso­wania poszczególnych rodzajów formuł […]

W DZIEDZINIE OBROTU

Wprawdzie jak ustaliliśmy wyżej, w tej dziedzinie obrotu koszty transportu nie mają tak dużego znaczenia dla polityki cenowej, jak w handlu towarami masowymi, to jednak znaczna różnica odległości między krajem eksportera a rynkiem impor- towynrw porównaniu do odległości od tego,rynku do krajów głównych konkurentów może stanowić przyczynę zróżnicowania ceny. Jeżeli ta różnica wynosi np. 50/o […]

ZMIANY DOTYCZĄCE KRAJÓW

Te zmiany doty­czą bądź wszystkich krajów, bądź tylko; pewnej ich grupy. W przypadku gdy maszyna dostarczana jest nabywcy natych­miast po podpisaniu kontraktu (umowy kupna-sprzedaży),-jej cena wyrazi aktualny poziom cen poszczególnych składników kosztów. Jeżeli natomiast między momentem podpisania kon­traktu a momentem dostawy upływa pewien czas, zarówno w interesie eksportera, jak i importera jest umieszczenie w kon­trakcie […]

W ODNIESIENIU DO SUROWCÓW

Kiedy bowiem eksporter ustali udział robocizny w cenie na 50%, gdy faktycz­nie wynosi on 30%, spadek ceny robocizny spowoduje obniżenie całej ceny w większym stopniu,:niż. to powinno mieć miejsce.Eksporter z kraju socjalistycznego może. stosować-klauzulę zmienności ceny podobnie jak eksporter z kraju kapitalistycz­nego. Ponieważ jednak nominalne’zmiany płac w tej grupie krajów nie następują nigdy in minus, […]

ZE WZGLĘDU NA CZYNNIKI

Ze względu na czynniki, które>mają wpływ na wysokość ceny eksportowej, charakterystyczne dla ‘ sprzedaży przetargowej jest przede wszystkim to, że sprzedaje się na z góry określonych zasadach jednorazowo stosunkowo dużą ilość towaru (szereg pojedyn­czych maszyn lub jedno bardzo duże urządzenie). Sprzedaż przetargową można więc uważać w pewnym stopniu za sprzedaż o  charakterze hurtowym. W związku […]