AKTYWNE DEFINICJE

Przyjmiemy więc w tej pracy za najbardziej adekwatne definicje pojęcia kanału dy­strybucji te, które określają go w sposób bardziej ogólny, tak jak podaje to definicja ustalona przez P. D. Converse’a lub W. Aldersona. We wszystkich definicjach kanałów dystrybu­cji zaznaczone jest, że do kanałów należą pośrednie ogniwa zbytu towarów. Nie zaliczymy więc do nich tych wszystkich […]